Đang online: 21  |   Hôm nay: 263  |   Tổng lượt truy cập: 6610
vi  en
Trang chủ  >  Chia sẻ
Chia sẻ
Bộ Luật Lao Động Việt Nam - Vietnam Labor Code 2012
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước...
05/08/2015 03:08:10